در مظاهر آنچنان پیدا نمود
در همه آئینه‌ای ما را نمود