بخش ۹۴

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که دست راست راهست خاتم در انگشت چپ چرا می‌کنند گفت ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند.