شمارهٔ ۴۵۸

جان دگر ز بوسه دلدار یافتم
عمر دوباره از دو لب یار یافتم