شمارهٔ ۴

عطار / مختارنامه / باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق

در کوی تو آفتاب منزل بگرفت
وز روی تو یک ذرّهٔ کامل بگرفت
از پرتوِ روی تست گیتی روشن
از بدعتِ خورشیدمرا دل بگرفت