تک‌بیت شمارهٔ ۳۴۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

در چشم پاکبازان، آن دلنواز پیداست
آیینه صاف چون شد، آیینه ساز پیداست