تک‌بیت شمارهٔ ۸۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

این زمان بی‌برگ و بارم، ورنه از جوش ثمر
منت دست نوازش بود بر من سنگ را