شمارهٔ ۱۷

عطار / مختارنامه / باب سی و هشتم: در صفت لب و دهان معشوق

آن دل که ز دست من کنون خواهی برد
خونی است که در میانِ خون خواهی برد
باری چو برون میبری از تن دل من
آخر به شکر خنده برون خواهی برد