تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۶۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چیده‌ایم از دو جهان دامن الفت چون سرو
هر که از ما گذرد آب روان می‌دانیم