شرک را قلب کن که شکر آن است
شکر می گو که جای شکران است