رباعی شمارهٔ ۹۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

بردار حجابها به یکبار امشب
یک موی ز هر دو کون مگذار امشب
دیروز حدیث جان و دل می‌گفتی
پیش تو نهیم کشته و زار امشب