تک‌بیت شمارهٔ ۷۱۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

به آهی می‌توان دل را ز مطلبها تهی کردن
که یک قاصد برای بردن صد نامه بس باشد