تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۰۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نمی‌دانم کجا آن شاخ گل را دیده‌ام صائب
که خونم را به جوش آورد رنگ آشنای او