نام نیک است یادگار بشر
نام نیکت به خیر به که به شر