تک‌بیت شمارهٔ ۳۶۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

مست نتوان کرد زاهد را به صد جام شراب
این زمین خشک را سیراب کردن مشکل است