شمارهٔ ۲۴

عطار / مختارنامه / باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق

چون درد ترا من به دعا میطلبم
کافر باشم اگر دوا میطلبم
چندان که خوشی است در دو عالم گو باش
من از همه فارغم، ترا میطلبم