شمارهٔ ۲۹

سعدی / مواعظ / قطعات

ره نمودن به خیر ناکس را
پیش اعمی چراغ داشتنست
نیکویی با بدان و بی‌ادبان
تخم در شوره‌بوم کاشتنست