رباعی شمارهٔ ۱۹۹

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

آخر غم غور از دلم دور شود
وین ماتم هجر دوستان سور شود
لشکرکش گردون چو درآید به حمل
فرماندهٔ گیتی به نشابور شود