شمارهٔ ۱۱۰

تا دل از دستم شراب ارغوانی برده است
خضر را پندارم آب زندگانی برده است!