شمارهٔ ۲۶

سعدی / مواعظ / مثنویات

ای پسندیده حیف بر درویش
از برای قبول و منصب خویش
تا دل پادشه به دست آری
حیف باشد که حق بیازاری