رباعی شمارهٔ ۳۵۴

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

ما ذات نهاده بر صفاتیم همه
موصوف صفت سخرهٔ ذاتیم همه
تا در صفتیم در مماتیم همه
چون رفت صفت عین حیاتیم همه