شمارهٔ ۴

عطار / مختارنامه / باب بیست و پنجم: در مراثی رفتگان

پیمانهٔ خاک گشت آن چشمهٔ نوش
وان چشمهٔ خورشید باستاد زجوش
مانندهٔ مرغ نیم بسمل بدریغ
لختی بطپید و عاقبت گشت خموش