تک‌بیت شمارهٔ ۲۰۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دعوی سوختگی پیش من ای لاله مکن
می‌شناسد دل من بوی دل سوخته را