رباعی شمارهٔ ۱۸۲

ای آن که خلاصۀ چهار ارکانی
بشنو سخنی ز عالم روحانی
دیوی و ددی و ملکی، انسانی
با توست هر آنچه می نمایی، آنی