شمارهٔ ۹

عطار / مختارنامه / باب پنجاهم: در ختم کتاب

اینک جانم به پیشِ جانان شدهام
در پرتوِ او سایهٔ پنهان شدهام
لب بر لبِ لعلش سخنی میگفتم
زانست که در سخن دُر افشان شدهام