شمارهٔ ۲

عطار / مختارنامه / باب شانزدهم: در عزلت و اندوه و درد وصبر گزیدن

تدبیر تو چیست بغض با حب کردن
با هستی خویشتن تعصّب کردن
چون مینتوان قصد بدان لب کردن
بنشستن و دایماً تعجّب کردن