ای شاه نبی سیرت، ایمان تو محکم
ای میر علی حکمت، عالم به تو در غال