تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۷۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

وفا و مردمی از روزگار دارم چشم
ببین ز ساده‌دلیها چه از که می‌جویم