شمارهٔ ۱۸

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

آنجا که تویی هیچ مبارز نرسد
پیک نظر و عقل مُجاهِز نرسد
فی الجمله، به کنه تو که کس را ره نیست
نه هیچ کسی رسید و هرگز نرسد