رباعی شمارهٔ ۵۷

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

هر کس که ز کبر و عجب باری دارد
از عالم معرفت کناری دارد
و آن کو به قبول خلق خرسند شود
مشنو تو که: با خدای کاری دارد