غزل شمارهٔ ۱۷۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / گزیدهٔ غزلیات

حجاب جسم را از پیش جان بردار ای ساقی
مرا مگذار زیر این کهن دیوار ای ساقی
به یک رطل گران بردار بار هستی از دوشم
من افتاده را مگذار زیر بار ای ساقی
به راهی می‌رود هر تاری از زلف حواس من
مرا شیرازه کن از موج می زنهار ای ساقی
چرا از غیرت مذهب بود کم غیرت مشرب؟
مرا در حلقهٔ اهل ریا مگذار ای ساقی
چراغ طور در فانوس مستوری نمی‌گنجد
برون آور مرا از پردهٔ پندار ای ساقی
شراب آشتی‌انگیز مشرب را به دور آور
بده تسبیح را پیوند با زنار ای ساقی
ادیب شرع می‌خواهد به زورم توبه فرماید
به حال خود من شوریده را مگذار ای ساقی
ز انصاف و مروت نیست در عهد تو روشنگر
زند آیینهٔ من غوطه در زنگار ای ساقی
به شکر این که داری شیشه‌ها پر بادهٔ وحدت
به حال خویش صائب را چنین مگذار ای ساقی
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۷۶ - حجاب جسم را از پیش جان بردار ای ساقی

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات ساقی، مگذار، مرا، بردار، آور، بار، غیرت می باشند. صائب تبریزی از کلمه ساقی ۱۰ بار ، مگذار ۵ بار ، مرا ۴ بار ، بردار ۲ بار ، آور ۲ بار ، بار ۲ بار ، غیرت ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۷۶ - حجاب جسم را از پیش جان بردار ای ساقی استفاده کرده است.

کلمه تکرار
ساقی 10
مگذار 5
مرا 4
بردار 2
آور 2
بار 2
غیرت 2