شمارهٔ ۲۱

عطار / مختارنامه / باب بیست و یکم: در کار با حق گذاشتن و همه از او دیدن

هر دل که زحکم رفته فرسوده شود
افسوس که فرسودهٔ بیهوده شود
زیرا که هر آنچه بودنی خواهد بود
گر جهد کنی ور نکنی بوده شود