رباعی شمارهٔ ۹۱

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

آن خود که بود که در تو واله نشود؟
از رنج که پرسی تو؟ که او به نشود؟
عاشق شدی، از شهر برونم کردی
ترسیدی از اغیار که در ده نشود