شمارهٔ ۴۷۲

نوشها درج است در نیش عتاب آلودگان
پشه دارد حق بیداری به خواب آلودگان