شمارهٔ ۱۶

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

بندیش که بر زمین نهای آن که تویی
واجرام فلک نشین نهای آن که تویی
چون جوهر تو، به چشم سر نتوان دید
در خود منگر که این نهای آن که تویی