تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۵۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

با خرابیهای ظاهر، دلنشین افتاده‌ام
سیل نتواند گذشت از خاک دامنگیر من