تک‌بیت شمارهٔ ۳۱۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خودنمایی نیست کار خاکساران، ور نه من
مشت خونی می‌توانستم به پای دار ریخت