تک‌بیت شمارهٔ ۷۳۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

با زاهدان خشک مگو حرف حق بلند
منصور را ببین که چه از دار می‌کشد