تک‌بیت شمارهٔ ۶۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ز دلسیاهی آب حیات می‌آید
که تشنه سر به بیابان دهد سکندر را