تک‌بیت شمارهٔ ۸۱۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بر نمی‌دارد زمین خاکساری امتیاز
در فتادن، سایهٔ شاه و گدا یکسان بود