شمارهٔ ۴۴

عطار / مختارنامه / باب بیست و ششم: در صفت گریستن

خونی که من از دیده به در میریزم
هر دم به مصیبتی دگر میریزم
تا عشق رخ توأم گریبان بگرفت
دامن دامن، خون جگر میریزم