شمارهٔ ۱۹

عطار / مختارنامه / باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن

در عالم توحید به کس هیچ مگوی
در سینه نگه دار نفس هیچ مگوی
اینجاست کسی کسی که هر کانجا شد
هیچ است همه از همه پس هیچ مگوی