غزل شمارهٔ ۲۸۲

به لحد چگونه زین غم، دلم آرمیده باشد
که لبی چنان به مرگم، چو تویی گزیده باشد
اثر از نمک چو یابد، دلم از شراب دایم
که ز جام قطرهٔ می، ز لبش چکیده باشد
چو رود، ملول گردم، ز برم ، کناره سوزد
که به شومی من آیا، سخنی شنیده باشد
نبرد دل غیورم، ز خدنگ یار لذت
به کدام دل ندانم، هوسش خلیده باشد
چو رسد رفیق بر من، نگرد به گریه دایم
که به تازگی زمانی ، به رخ تو دیده باشد
دهد آن کسی به عرفی، به کمند آرمیدن
که ز غمزهٔ تو در خون، نفسی تپیده باشد
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۸۲ - به لحد چگونه زین غم، دلم آرمیده باشد

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات ،، دلم، دل، دایم می باشند. عرفی از کلمه ، ۲ بار ، دلم ۲ بار ، دل ۲ بار ، دایم ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۸۲ - به لحد چگونه زین غم، دلم آرمیده باشد استفاده کرده است.

کلمه تکرار
، 2
دلم 2
دل 2
دایم 2