رباعی شمارهٔ ۳۸۷

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

پایی که مرا نزد تو بد راهنمای
دستی که بدان خواستمت من ز خدای
آن پای مرا چنین بیفکند از دست
وآن دست مرا چنین درآورد ز پای