تک‌بیت شمارهٔ ۵۹۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

محضر قتلش به مهر بال و پر آماده شد
هر که چون طاوس دنبال خودآرایی گرفت