شمارهٔ ۱۶۶

سعدی / مواعظ / قطعات

مردکی غرقه بود در جیحون
در سمرقند بود پندارم
بانگ می‌کرد و زار می‌نالید
که دریغا کلاه و دستارم