تک‌بیت شمارهٔ ۸۰۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

یکباره بستن در انصاف خوب نیست
دیوار باغ را مکن ای باغبان بلند