چه گر من همیشه ستا گوی باشم
ستایم نباشد نکو جز به نامت