تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۹۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

عمر چون قافله ریگ روان در گذرست
تا بنا بر سر این ریگ روان نگذاری