شمارهٔ ۱۹

عطار / مختارنامه / باب چهل و دوم: در صفت دردمندی عاشق

بی عشق نفس زدن حرام است مرا
کان دم که نه عشقِ اوست دام است مرا
با قربتِ معشوق مرا کاری نیست
اندیشهٔ فکر او تمام است مرا