شمارهٔ ۱۳۶

دل دگربار در آن زلف دو تا افتاده است
چشم بد دور که بسیار بجا افتاده است